Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

16:15
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPoranny Poranny
16:14
6817 7d92 500
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
16:09
8893 9674
Reposted fromsilence89 silence89
16:08
Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą
— Tadeusz Różewicz

September 12 2017

10:29
0513 0914 500
Reposted fromgenderlessautie genderlessautie viapomsa pomsa
10:29
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaoxygenium oxygenium
10:27
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadygoty dygoty
10:20
1718 6101 500
Reposted frompartnerinrhyme partnerinrhyme viainerte inerte

September 09 2017

14:34
2242 20c5

danger:

Neon Nights by Elsa Bleda

Reposted fromunco unco viasensation sensation

August 25 2017

17:01
7976 19aa
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
17:01
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
10:28
5782 0138
Reposted fromkimik kimik viathatwasntadream thatwasntadream

August 19 2017

17:53
5087 1950 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
17:47
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

July 10 2015

18:57
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaszarakoszula szarakoszula
18:50
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
18:49
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
18:49
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir

July 04 2015

20:15
2047 f616
20:14
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl